W-ARTE! Łowicka 56/3

Ukryta w starej kamienicy na Mokotowie prestiżowa przestrzeń W-arte! Łowicka 56/3 dedykowana jest wydarzeniom i produkcjom, które w sposób niekonwencjonalny prezentują lub łączą ze sobą sztukę, biznes i edukację.

Spe­cy­fi­ka prze­strze­ni oraz „dys­kret­na” atmos­fe­ra wyda­rzeń sprzy­ja­ją alter­na­tyw­nym spo­so­bom uczest­nic­twa w kul­tu­rze, kolek­tyw­nej pro­duk­cji zna­czeń, emo­cjo­nal­ne­mu zaan­ga­żo­wa­niu publicz­no­ści we współ­two­rze­nie miej­sca, a tak­że roz­wo­jo­wi reflek­sji nad współ­cze­snym spo­łecz­no-kul­tu­ro­wym śro­do­wi­skiem.

Pomiesz­cze­nia przy­sto­so­wa­ne są tech­nicz­nie i aku­stycz­nie do orga­ni­za­cji wyda­rzeń o róż­no­rod­nym cha­rak­te­rze. Na miej­scu dzia­ła kame­ral­na kawiar­nia, mikro-prze­strzeń cowor­kin­go­wa oraz con­cept sto­re pre­zen­tu­ją­cy pol­skie mar­ki modo­we i design.

W-arte! Łowic­ka 56/3 to cią­gły i twór­czy dia­log trzech stref dzia­ła­nia W-arte!: Art Biz­nes, Art EduArt Sto­re.

Pre­zen­tu­je­my for­my arty­stycz­nej eks­pre­sji wokół sztuk wizu­al­nych, kina, desi­gnu, wydaw­nictw, dzia­łań per­for­ma­tyw­nych i muzycz­nych oraz innych nie­ty­po­wych wyda­rzeń sce­nicz­nych. Pro­po­nu­je­my for­my biz­ne­so­we­go part­ner­stwa, któ­re obej­mu­ją wybra­ne cykle wyda­rzeń, pro­duk­cje art bran­din­go­we oraz pro­gram edu­ka­cyj­no-roz­wo­jo­wy reali­zo­wa­ny pod­czas warsz­ta­tów i spo­tkań.

We współ­pra­cy z part­ne­ra­mi zewnętrz­ny­mi orga­ni­zu­je­my rów­nież kame­ral­ne wie­czo­ry autor­skie, wyda­rze­nia bran­żo­we, śnia­da­nia pra­so­we, tema­tycz­ne impre­zy zamknię­te oraz pre­mie­ry kolek­cji i wydaw­nictw.