W-ARTE! Łowicka 56/3

Ukryta w starej kamienicy na Mokotowie prestiżowa przestrzeń W-arte! Łowicka 56/3 dedykowana jest wydarzeniom i produkcjom, które w sposób niekonwencjonalny prezentują lub łączą ze sobą sztukę, biznes, edukację, rozwój osobisty i filozofię świadomego życia w mieście.

Spe­cy­fi­ka prze­strze­ni oraz „dys­kret­na” atmos­fe­ra wyda­rzeń sprzy­ja­ją alter­na­tyw­nym spo­so­bom uczest­nic­twa w kul­tu­rze, kolek­tyw­nej pro­duk­cji zna­czeń, emo­cjo­nal­ne­mu zaan­ga­żo­wa­niu publicz­no­ści we współ­two­rze­nie miej­sca, a tak­że roz­wo­jo­wi reflek­sji nad współ­cze­snym spo­łecz­no-kul­tu­ro­wym śro­do­wi­skiem.

Łowic­ka 56/3 to prze­strzeń wysta­wien­ni­cza, pozwa­la­ją­ca pre­zen­to­wać sztu­kę współ­pra­cu­ją­cych z nami arty­stów, pomiesz­cze­nia warsz­ta­to­we, wyko­rzy­sty­wa­ne przez nas do orga­ni­za­cji warsz­ta­tów, szko­leń, kon­fe­ren­cji zajęć jogi, medy­ta­cji. W kolej­nym pomiesz­cze­niu znaj­du­je się W-arte Shop, con­cept sto­re pre­zen­tu­ją­cy pol­skie mar­ki modo­we i design oraz pra­ce nie­za­leż­nych arty­stów i nasze limi­to­wa­ne pro­duk­cje.
Na miej­scu jest rów­nież kawiar­nia ze zdro­wy­mi prze­ką­ska­mi, któ­rą war­szaw­scy free lan­se­rzy chęt­nie wyko­rzy­stu­ją jako swo­ją prze­strzeń do pra­cy w miłej kame­ral­nej atmos­fe­rze w oto­cze­niu sztu­ki.

W-arte! Łowic­ka 56/3 to cią­gły i twór­czy dia­log trzech stref dzia­ła­nia W-arte!: Art Biz­nes, Art EduArt Sto­re.

Pre­zen­tu­je­my for­my arty­stycz­nej eks­pre­sji wokół sztuk wizu­al­nych, kina, desi­gnu, wydaw­nictw, dzia­łań per­for­ma­tyw­nych i muzycz­nych oraz innych nie­ty­po­wych wyda­rzeń sce­nicz­nych. Pro­po­nu­je­my for­my biz­ne­so­we­go part­ner­stwa, któ­re obej­mu­ją wybra­ne cykle wyda­rzeń, pro­duk­cje art bran­din­go­we oraz pro­gram edu­ka­cyj­no-roz­wo­jo­wy reali­zo­wa­ny pod­czas warsz­ta­tów i spo­tkań.

We współ­pra­cy z part­ne­ra­mi zewnętrz­ny­mi orga­ni­zu­je­my rów­nież kame­ral­ne wie­czo­ry autor­skie, wyda­rze­nia bran­żo­we, śnia­da­nia pra­so­we, tema­tycz­ne impre­zy zamknię­te oraz pre­mie­ry kolek­cji i wydaw­nictw.