Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /autoinstalator/wordpress/wp-content/plugins/qtranslate-x/qtranslate_frontend.php on line 497

Warning: Parameter 2 to qtranxf_postsFilter() expected to be a reference, value given in /autoinstalator/wordpress/wp-includes/class-wp-hook.php on line 292
W-arte! Wystawa na 40-lecie twórczości Andrzeja Pągowskiego

Wystawa na 40-lecie twórczości Andrzeja Pągowskiego

7.04.2017

19:00

W-arte! Łowicka 56/3

W 2017 roku jeden z naj­wy­bit­niej­szych pol­skich gra­fi­ków i pla­ka­ci­stów – Andrzej Pągow­ski – obcho­dzi 40-lecie swo­jej dzia­łal­no­ści arty­stycz­nej.

Zapra­sza­my na wysta­wę z tej oka­zji przed­sta­wia­ją­ce naj­waż­niej­sze pla­ka­ty z dorob­ku mistrza.

Uro­dzo­ny w 1953 roku. Absol­went Pań­stwo­wej Wyż­szej Szko­ły Sztuk Pla­stycz­nych w Pozna­niu, Wydział Pla­ka­tu, dyplom u prof. Wal­de­ma­ra Świe­rze­go. Jest auto­rem ponad 1200 pla­ka­tów wyda­nych dru­kiem od 1977 roku w Pol­sce i zagra­ni­cą. Ponad­to zaj­mu­je się ilu­stra­cją książ­ko­wą i pra­so­wą, jest auto­rem okła­dek wydaw­nictw pły­to­wych, sce­no­gra­fii teatral­nych i tele­wi­zyj­nych, sce­na­riu­szy fil­mów i tele­dy­sków. Upra­wia malar­stwo.  Jest dyrek­to­rem kre­atyw­nym i wła­ści­cie­lem fir­my Kre­acja­Pro. Od począt­ku twór­czo­ści Pągow­ski był zwią­za­ny z pol­skim fil­mem, teatrem i sce­ną muzycz­ną. Stwo­rzył kil­ka­set pla­ka­tów do fil­mów pol­skich. Wśród nich są tak waż­ne fil­my jak „Czło­wiek z żela­za”, więk­szość fil­mów Kie­ślow­skie­go, a tak­że kul­to­wy dziś „Miś” Barei oraz „Ryś” Tyma.


Pra­co­wał z pra­wie wszyst­ki­mi naj­wy­bit­niej­szy­mi reży­se­ra­mi pol­ski­mi, taki­mi jak Waj­da, Zanus­si czy Hol­land. Za swo­je pla­ka­ty fil­mo­we zdo­by­wał licz­ne nagro­dy pol­skie i zagra­nicz­ne – w tym m.in. na Mię­dzy­na­ro­do­wym Kon­kur­sie Pla­ka­tu Fil­mo­we­go w Chi­ca­go.

Jego pra­ce znaj­du­ją się w naj­słyn­niej­szych muze­ach świa­ta, mię­dzy inny­mi w Metro­po­li­tan Museum of Modern Art w Nowym Jor­ku i San Fran­ci­sco czy w Cen­trum Pom­pi­dou w Pary­żu. Metro­po­li­tan Museum of Modern Art. umie­ści­ło pla­kat „Uśmiech wil­ka” wśród 100 naj­waż­niej­szych dzieł sztu­ki nowo­cze­snej.

Eks­po­zy­cji wybra­nych prac z prze­kro­ju całej karie­ry Andrze­ja Pągow­skie­go towa­rzy­szy kon­kurs dla gra­fi­ków.

Wiel­ka karie­ra Andrze­ja Pągow­skie­go roz­po­czę­ła się od pla­ka­tu do spek­ta­klu „Mąż i Żona” Alek­san­dra Fre­dry w reży­se­rii Ada­ma Hanusz­kie­wi­cza wysta­wia­ne­go w Teatrze Naro­do­wym w War­sza­wie. Pra­ca z 1977 roku, pierw­sza autor­stwa Pągow­skie­go wyda­na dru­kiem, zosta­ła nagro­dzo­na brą­zo­wym meda­lem na VIII Mię­dzy­na­ro­do­wym Bien­na­le Gra­fi­ki Użyt­ko­wej w Brnie. Po czter­dzie­stu latach od tego wyda­rze­nia W-arte! Open Spa­ce wspól­nie z Mistrzem rzu­ca ręka­wi­cę arty­stom gra­fi­kom. Tema­tem kon­kur­su jest stwo­rze­nie pla­ka­tu do tej samej sztu­ki Alek­san­dra Fre­dry.

Wyni­ki kon­kur­su zosta­ną ogło­szo­ne 31 mar­ca br. Autor zwy­cię­skiej pra­cy wyło­nio­nej przez Jury otrzy­ma nagro­dę pie­nięż­ną w wyso­ko­ści 1500 zł, a jego dzie­ło będzie eks­po­no­wa­ne obok dzieł Andrze­ja Pągow­skie­go w prze­strze­ni W-arte! począw­szy od 7 kwiet­nia br., na kie­dy pla­no­wa­ny jest wer­ni­saż wysta­wy z udzia­łem same­go Mistrza.