Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /autoinstalator/wordpress/wp-content/plugins/qtranslate-x/qtranslate_frontend.php on line 497

Warning: Parameter 2 to qtranxf_postsFilter() expected to be a reference, value given in /autoinstalator/wordpress/wp-includes/class-wp-hook.php on line 292
W-arte! Bring Your Own Beamer

Bring Your Own Beamer

11.02.2017

Otwarcie drzwi, godz.17:00

Live sety audiowizualne - godz. 19:00-21:00

W-arte! Łowicka 56/3

Bring Your Own Beamer (Przy­nieś Swój Wła­sny Rzut­nik) to otwar­ta, efe­me­rycz­na wysta­wa pre­zen­tu­ją­ca arty­stów, któ­rych dzia­ła­nia kon­cen­tru­ją się wokół mediów i tech­no­lo­gii. For­mu­łę mię­dzy­na­ro­do­we­go wyda­rze­nia wymy­ślił nider­landz­ki arty­sta Rafa­ël Rozen­da­al (Ber­lin 2010).

Każ­dy może zapre­zen­to­wać swo­ją twór­czość. Pre­zen­tu­je­my pro­jek­cje, insta­la­cje, wyna­laz­ki, live sety AV, cyfro­we pre­zen­ta­cje i mate­ria­ły VR. Tema­tem spo­tka­nia są algo­ryt­my i laten­cje.

„ (…) algo­ryt­my zawsze muszą ope­ro­wać na uprosz­czo­nych i par­ty­ku­lar­nych zesta­wach danych. (…) róż­ne mate­ma­tycz­ne mode­le mogą być wybra­ne i imple­men­to­wa­ne: wyni­ki mogą się róż­nić. (…) Oko algo­ryt­mu zawsze jest czę­ścio­wo śle­pe, a mimo to pro­du­ku­je zna­czą­ce poli­tycz­nie efek­ty, jako że śle­po­ta jest bra­na za praw­dę. Oko algo­ryt­mu jest roz­dar­te na kawał­ki, jak oko nie­szczę­sne­go pół­bo­ga.” [Mat­teo Pasqu­inel­li, „The blind eye of the algo­ri­thm”, Kata­log Trans­me­dia­le, „Capu­te All’ (2015)].


Algo­ryt­my trak­tu­je­my bar­dzo sze­ro­ko – jako wzór zacho­wań, w któ­rych media zaj­mu­ją pozy­cję nad­rzęd­ną i wyka­zu­ją poten­cjał do twór­czych odkształ­ceń oto­cze­nia. Inte­re­su­je nas nie tyl­ko prze­kaz ze świetl­nej pro­jek­cji, ale jego inte­rak­cja z żywą mate­rią. Laten­cja – czy­li opóź­nie­nie, prze­su­nię­cie mię­dzy gestem czy zacho­wa­niem a jego cyfro­wym zapo­śred­ni­cze­niem – odkształ­ca cza­so­prze­strzeń. Jak dziś funk­cjo­nu­je data­ve­il­len­ce?