Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /autoinstalator/wordpress/wp-content/plugins/qtranslate-x/qtranslate_frontend.php on line 497

Warning: Parameter 2 to qtranxf_postsFilter() expected to be a reference, value given in /autoinstalator/wordpress/wp-includes/class-wp-hook.php on line 292
W-arte! Warsztaty aktorskie z Magdaleną Lamparską i Ewą Łepecką

Warsztaty aktorskie z Magdaleną Lamparską i Ewą Łepecką

25.08—26.08.2018

W-arte Łowicka 56/3

Warszawa

Dwu­dnio­we warsz­ta­ty w języ­ku angiel­skim, przy­go­to­wy­wu­ją­ce do castin­gu w języ­ku angiel­skim. Na zaję­ciach skon­cen­tru­je­my się na natu­ral­no­ści, indy­wi­du­al­no­ści, praw­dzie i eks­pre­sji. 6 godzin z Mag­da­le­ną Lam­par­ską 10.00-oraz 4 godzi­ny z Ewą Łepec­ką.

Pod­czas inten­syw­nej pra­cy z Mag­da­le­ną Lam­par­ską nauczysz się jak przy­go­to­wać się do zagra­nicz­nych prze­słu­chań. Mag­da ma duże doświad­cze­nie w pra­cy w Los Ange­les. Wie, jak wyglą­da pra­ca reży­se­rza castin­gu oraz meto­dy jego pra­cy. Dziś rynek otwie­ra­ja się na akto­rów pol­skie­go pocho­dze­nia. Kil­ku naszych absol­wen­tów otrzy­ma­ło już role lub epi­zo­dy w zagra­nicz­nych pro­duk­cjach.

Dru­gą część popro­wa­dzi pro­fe­sjo­nal­na reży­ser­ka castin­gu Ewa Krzy­ża­now­ska – Łepec­ka, któ­ra wpro­wa­dzi uczest­ni­ków w taj­ni­ki swo­je­go zawo­du. Uczest­ni­cy warsz­ta­tu będą pra­co­wać nad pro­fe­sjo­nal­ną „wizy­tów­ką”. „Wizy­tów­ka” to narzę­dzie uży­wa­ne przez reży­se­rów obsa­dy. Będą one nagry­wa­ne w języ­ku pol­skim i angiel­skim. Ewa Krzy­ża­now­ska – Łepec­ka jest absol­went­ką pra­wa autor­skie­go na Uni­wer­sy­te­cie Jagiel­loń­skim, reży­se­rii fil­mo­wej i reży­se­rii akto­rów.